A szavatosságról és jótállásról szólómintatájékoztató

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság  

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

 

Ön a CAREMO Kkt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

De mit nevezünk hibás teljesítésnek?

 

A hibás teljesítés a szerződésszegés azon esete, amikor a szerződésben meghatározott kötelezett teljesíti a szerződéses kötelezettségét, de a teljesítés időpontjában az adott szolgáltatás nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tehát teljesítéskori minőségi problémák merülnek fel.

 

És mit nevezünk kellékszavatosságnak?

 

Az új Ptk. a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések között kellékszavatosság néven szabályozza a köznyelvben szavatosságnak nevezett intézményt.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó a kötelezett a termék hibájáért (a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  

 

Kérhet

- kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény   teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan   többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy   igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is   kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat (ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye).  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba   felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már   nem érvényesítheti.  

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a  hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a   CAREMO Kkt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már   Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, ugyanis fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.(Hibás teljesítési vélelem)

 

2. Termékszavatosság  

 

Mit jelent a termékszavatosság?

 

Ezen szabályozás lényege, hogy a termék gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg).

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát  vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését   kérheti.  

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi   követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő   tulajdonságokkal.  (mintatájékoztató)

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával   szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek   kell bizonyítania.  

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha   bizonyítani tudja, hogy:  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt   felismerhető vagy  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági   igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének   eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó   kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont   beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]  

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön jótállási igénnyel?

 

Hibás teljesítés esetén az ÁSzF alapján a CAREMO Kkt. jótállásra köteles.

 

Mely jogok érvényesíthetőek jótállás alapján?

 

A jótállás alapján érvényesíthető jogok:

 

A jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat:

(KIJAVÍTÁST, KICSERÉLÉST, ÁRLESZÁLLÍTÁST, ELÁLLÁST) lehet érvényesíteni.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  

 

A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy   év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási   jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási   igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál vagy a vállalkozásnál közvetlenül is   érvényesítheti.  

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy   a hiba oka a teljesítés után keletkezett, így például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve   termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,   egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott   jogosultságoktól függetlenül megilletik.